CONDITIONS GÉNÉRALES

I. GÉNÉRALITÉS

1. Application

Les présentes conditions générales sont applicables aux contrats conclus entre la SA Blommaert, ayant son siège social à 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 35, BCE 0418.126.715 et ayant un établissement permanent aux PaysBas sous le nom de « Blommaert Nederland » à 3089 JE Rotterdam Ophemertstraat 42 NL 8103.63.252.B01 (et KVK 24328726) (ci-après « Blommaert ») d'une part et le Client d'autre part, sauf si ces parties y dérogent expressément par écrit.

2. Conclusion du contrat

2.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een order/opdracht, Blommaert schriftelijk heeft bericht het order/de opdracht te aanvaarden.

2.2. Indien Blommaert in haar offerte een termijn heeft gesteld voor het aanvaarden ervan, wordt de overeenkomst slechts geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de Klant vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft de offerte te aanvaarden en het bericht ook binnen deze termijn ontvangen is door Blommaert.

2.3. De wijzigingen aan de offerte van Blommaert aangebracht zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn aanvaard door Blommaert. 

2.4. Als de Klant aan Blommaert informatie verstrekt, mag Blommaert uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn offerte hierop baseren.

3. Paiement

3.1. Alle betalingen geschieden in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de overeenkomst zijn ten laste van de Klant.

3.2. Wanneer de Klant niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, wordt het gehele verschuldigde bedrag opeisbaar en mag Blommaert zijn verplichtingen opschorten.

3.3. Wanneer de Klant niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft Blommaert vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de (i) betaling van een interest tegen de intrestvoet voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en (ii) een redelijke schadeloosstelling ten belope van 10% met een minimum van 250€, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. 

4. Garanties financières

Le Client est tenu, à la première demande de Blommaert, de fournir une garantie au moyen d'une garantie bancaire appropriée en faveur de Blommaert pour le paiement du montant dû plus une majoration de 30 % sur le montant principal. Aucune mise en demeure n'est nécessaire à cet effet.

5. Clause résolutoire

Si une facture n'est pas payée à son échéance, ou en cas de non-respect de l'article 4, le contrat sera résilié de plein droit si Blommaert en exprime la volonté par lettre recommandée. Dans ce cas, Blommaert a le droit de reprendre les marchandises livrées sans intervention judiciaire. En outre, le Client est redevable à Blommaert d'une indemnité de 10 % du prix.

6. Force majeure


6.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan een Blommaert niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder “overmacht” wordt onder meer (niet limitatief) verstaan de omstandigheid dat door een Partij ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, storm, ijs, sneeuw, onweer, overstroming, bliksem, neerstorten vliegtuigen, natuurgeweld, terrorisme, oproer, staking, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, diefstal, verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen ingevolge epidemie en/of pandemie, personeelstekort ingevolge epidemie en/of pandemie, …. 

6.2. Blommaert heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Blommaert zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is, is Blommaert bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.


7. Droit applicable et tribunaux compétents


Le contrat est régi par le droit belge. Pour tout litige entre Blommaert et le Client (quel qu'en soit le fondement), les tribunaux d'Anvers, division Anvers, sont exclusivement compétents.

 

II. PROVISIONS APPLICABLE TO PURCHASE CONTRACTS AND CONSTRUCTION CONTRACTS


8. Dessins et descriptions

8.1. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

8.2. De vóór of na de totstandkoming der overeenkomst aan de Klant ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van Blommaert. Zij mogen zonder toestemming van Blommaert niet door de Klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. De Klant verbindt zich er tevens toe de intellectuele eigendomsrechten van Blommaert te allen tijde te respecteren en erkent dat hij terzake geen rechten kan doen gelden. Ingeval van schending van voormelde bepalingen, is de Klant gehouden een forfaitaire schadevergoeding van 50.000€ per inbreuk te betalen aan Blommaert, onverminderd het recht van Blommaert om de meer geleden schade te vorderen en andere rechtsmiddelen aan te wenden.

9. Étendue du travail 

9.1. De Klant moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, toelatingen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. De Klant is verplicht op eerste verzoek van Blommaert een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden. 

9.2. Blommaert staat nooit in voor de veiligheid van en het toezicht over een schip, bemanning en/of de cargo aan boord van een schip. Het schip staat enkel onder het toezicht van de kapitein en blijft te allen tijde diens verantwoordelijkheid. Dit geldt ook indien het schip of de duwbak aangemeerd ligt aan de kade van Blommaert.

9.3. Blommaert staat niet in voor de veiligheid van en het toezicht over de werkplek of werf, andere dan haar eigen bedrijfsruimte. De Klant zorgt voor een veilige werkplek/werf. Indien er meerdere werken op een werf worden uitgevoerd, staat de Klant in voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator. 

9.4. De Klant deelt de technische plannen en plannen van kabels, leidingen en hoogspanningskabels etc..

ainsi que toutes les autres informations nécessaires à l'exécution des travaux. Le Client assure les raccordements et la consommation des équipements d'utilité publique (électricité, eau...) dans un rayon de 10m, 380 V + N.

9.5. De Klant zorgt ervoor dat tijdens de werken van Blommaert er geen andere activiteiten/ werken worden uitgevoerd die onverenigbaar zijn met de werken van Blommaert. Indien er tijdens de werken een brandwacht vereist is, dan zal de Klant hiervoor zorgen. De Klant zal er tevens voor zorgen dat er geen brandgevaarlijke materialen, cargo e.d. in de buurt zijn van de uit te voeren werken.

9.6. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen behoren niet tot de verplichtingen van Blommaert:

 • la prise de mesures pour prévenir ou limiter les dommages, le vol ou la perte d'objets présents sur le lieu de travail ou à proximité ;
 • le démontage et l'enlèvement des matériaux/constructions à remplacer ;
 • toutes les mesures préparatoires nécessaires pour que le navire/la construction soit prêt(e) pour le montage ;
 • l'évacuation du matériel, des matériaux de construction ou des déchets ;
 • le transport vertical et horizontal.

10. Délais de livraison et d'exécution

10.1.  Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven indicatief. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft de Klant in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. De Klant vrijwaart Blommaert voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

10.2. Indien Partijen in afwijking van artikel 10.1. een bindende levering- of uitvoeringstermijn zijn overeengekomen geldt het volgende:

 • s'il est question de circonstances autres que celles connues par Blommaert au moment où elle a indiqué le délai de livraison ou d'exécution, le délai de livraison ou d'exécution est prolongé du temps dont Blommaert a besoin, compte tenu de son planning, pour exécuter la mission dans ces circonstances ;
 • en cas de travaux supplémentaires, le délai de livraison ou d'exécution sera prolongé du temps dont Blommaert a besoin, compte tenu de son planning, pour livrer (ou faire livrer) les matériaux et les parties de ceux-ci et pour exécuter les travaux supplémentaires ;
 • en cas de suspension des obligations de Blommaert pour cause de force majeure ou de non-respect par le Client de ses obligations, le délai de livraison ou d'exécution sera prolongé du temps dont elle a besoin, compte tenu de son planning, pour exécuter la mission après l'expiration de la cause de la suspension.

11. Supplément et révision de prix

11.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk in navolgende niet limitatief bedoelde gevallen: (a) er sprake is van een bijkomend opdracht, (b) er sprake is van een wijziging in de oorspronkelijke opdracht, het ontwerp, specificaties of bestek, (c) de door de Klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, (d) onvoorzienbare obstakels zich voordoen of (e) geschatte hoeveelheden met 5% worden overstegen. Voor elk meerwerk is er een meerprijs verschuldigd die zal worden berekend aan de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

11.2. Sauf disposition expresse contraire, toute augmentation des barèmes salariaux et des prix des matières premières et matériaux donnera lieu à une adaptation proportionnelle du prix conformément à la clause de révision de prix suivante.

P = p0 (0,4 M/M0 +0,4 S/S0+0,2)

où :

= prix de la facture

P0= premier prix de base à la date de l'offre

M0= prix des matériaux et des matières premières à la date de l'offre 

M = prix de la même matière première à la date de la fourniture

S0= le salaire horaire de référence majoré des charges sociales dans l'industrie métallurgique

(moyenne nationale ou régionale), reconnu par le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et publié par Agoria à la date de l'offre,

S = le même salaire à la date de début de l'exécution

12. Délais de paiement

12.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de prijs voor verkopen van op maat gemaakte goederen en aanneming van werk andere dan onderhoudswerk betaalbaar als volgt: 

 • 10 % à la signature du contrat/passation de la commande,
 • 35 % trois mois avant la date de livraison indicative,
 • 50 % au plus tard à la date indiquée dans l'avis conformément à l'article 13.2, 
 • 5 % un mois après la livraison ou la date de mise à disposition.

12.2. Behoudens andersluidende overeenkomst, is bij de verkopen van standaard (“off the shelf”) et les services d'entretien/maintenance, le prix est payable 30 jours après la date de facturation.

13. Livraison et transfert du risque

13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen Ex Works Wijnegem, of Rotterdam naar gelang de overeenkomst dat bepaalt geleverd.

13.2. Blommaert stelt de Klant, minimaal 7 dagen op voorhand, in kennis van de datum waarop de goederen klaarliggen voor inontvangst name. De Klant dient de goederen onverwijld in ontvangst te nemen. Behoudens indien uitdrukkelijk een andere datum werd overeengekomen voor inontvangst name, gaat vanaf de opgegeven datum  voor inontvangst name het risico over op de Klant. Na 30 vrije dagen vanaf

de la date de réception spécifiée, des frais de stockage seront facturés aux tarifs standard applicables de 50 €/semaine par position de stockage (80 m²), mais les marchandises restent aux risques du Client sur le quai, dans l'entrepôt et/ou un autre espace ouvert, sous réserve de disponibilité. La non-réception ou la réception tardive des marchandises par le Client ne lui donne pas le droit de suspendre ses obligations de paiement ou autres. 

13.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, reizen de goederen steeds op risico van de Klant.

 

14. Réserve de propriété

Sans préjudice des dispositions de l'article 13, les marchandises livrées restent la propriété de Blommaert jusqu'au paiement intégral de leur prix. Le Client s'engage à ne pas vendre ou transférer les marchandises à des tiers tant qu'elles restent la propriété de Blommaert. Le Client s'engage à faire le nécessaire pour rendre la réserve de propriété opposable aux tiers à la première demande de Blommaert et autorise expressément Blommaert à inscrire la réserve de propriété dans le registre maritime le cas échéant.

15. Livraison (réception) et acceptation

15.1. Les marchandises ou les travaux sont considérés comme acceptés/livrés dans les cas suivants : 

 • si le Client a approuvé les marchandises/travaux comme en atteste, par exemple un bon de livraison/bon de travail signé sans réserve ;
 • si le Client a mis les marchandises/travaux en service sans notification au sens de l'article 15.2. Si le Client met en service une partie des marchandises/travaux, cette partie est considérée comme acceptée/livrée ; ou
 • si Blommaert a notifié par écrit au Client la date de réception des marchandises ou de livraison des travaux et que le Client n'a pas adressé de notification au sens de l'article 15.2 dans un délai de huit jours à compter de la date qui y est indiquée pour la réception des marchandises ou la livraison des travaux.

15.2. Si le Client n'approuve pas les marchandises/travaux, il est tenu d'en informer Blommaert par lettre recommandée dans les huit jours, en indiquant les raisons. Le Client doit donner à Blommaert la possibilité de livrer encore des marchandises/travaux.

15.3. L'acceptation/livraison a pour effet que le Client ne peut plus formuler de réclamations en raison de prétendus défauts visibles et d'une livraison non conforme. L'acceptation d'un bien implique également la réception de tous les documents nécessaires y afférents, par exemple les certificats, les instructions d'utilisation...

16. Garantie contre les vices cachés des marchandises/travaux

16.1. Blommaert verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan de goederen of werken zelf) die bij levering/oplevering aanwezig waren en die niet het gevolg zijn van overmacht, van een fout of nalaten van de Klant of van derde(n), te verhelpen door vervanging of herstelling. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot verborgen gebreken die zich manifesteren binnen het een periode van één jaar na de levering en die binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk worden gemeld. De vordering dient uiterlijk binnen het jaar na het ontdekken ervan in rechte aanhangig te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de vordering is vervallen.

16.2. Geen enkele garantie wordt evenwel gegeven  (i) op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; (ii) op het keuren en repareren van zaken van de Klant; (iii)  indien de Klant de inbedrijfstelling van de goederen niet laat uitvoeren door Blommaert en/of (iv) op de goederen/werken die de Klant in dienst neemt vooraleer Blommaert deze voor oplevering heeft aangeboden middels leveringsbon/werkrapport.

16.3. Voor de onderdelen waarvoor een fabrieksgarantie van een derde geldt, is de garantie en zijn de veprlichtingen van Blommaert onder de garantie beperkt tot de aanspraak van garantie waarop Blommaert beroep kan doen ten aanzien van de fabrikant/ verkoper. Deze wordt indien gewenst overgedragen aan de Klant, waarmee en waardoor Blommaert is gekweten.

16.4. Blommaert zal buiten hetgeen bepaald is in punt 16.1 tot en met 16.3 tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn ingevolge verborgen gebreken of non-conformiteit van het geleverde/verrichte werk. Zo zal Blommaert onder meer niet gehouden zijn tot immateriële-, onrechtstreekse- en/of gevolgschade bijv. wachttijden, lig- en staangelden, tijdverlies, bedrijfsschade, productieverlies, winstderving, boeten en/of soortgelijke heffingen, schade aan derden en of schade aan andere goederen enz; deze opsomming is niet beperkend. Blommaert wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de Klant. 

16.5. Blommaert is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als de Klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

16.6. Tevens zal Blommaert niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden 

16.7. De Klant zal Blommaert vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten en de verplichtingen van Blommaert inzake gebreken of niet-conformiteit te boven gaan.

17. Responsabilité de Blommaert

17.1. Blommaert ‘s aansprakelijkheid met betrekking tot de verborgen gebreken in of niet-conformiteit van de geleverde goederen en de uitgevoerde werken wordt beheerst door en is beperkt tot het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden. 

17.2. Voor het overige is Blommaert slechts aansprakelijk voor de werkelijke schade en/of verlies die het rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen fout. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van de Blommaert en van de concrete omvang van de werkelijke schade bij de Klant.

17.3. Blommaert zal evenwel nooit contractueel of buitencontractueel aansprakelijk zijn voor immateriële-, onrechtstreekse- en/of gevolgschade zoals wachttijden, lig- en staangelden, tijdverlies, bedrijfsschade, productieverlies, winstderving; boeten en/of soortgelijke heffingen, schade aan derden enz; deze opsomming is niet beperkend.

17.4. De maximale aansprakelijkheid van Blommaert is overigens beperkt tot 10% van de totale koopsom/opdrachtsom (exclusief btw) en ingeval van vertragingsschade tot 5% van de koopsom/opdrachtsom (excl. btw) van de te laat geleverde goederen/ uitgevoerde werken.

17.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ingeval van opzet van Blommaert.

17.6. Elke rechtsvordering lastens Blommaert dient in ieder geval te worden ingesteld binnen de 12 maanden na levering van de goederen/beëindiging van de werken, bij gebreke waarvan de vordering verjaart.

17.7.  De Klant is er toe gehouden Blommaert integraal te vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheidsvorderingen door derden lastens Blommaert gesteld die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en de aansprakelijkheid van Blommaert zoals contractueel overeengekomen te boven gaan.

III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS DE DÉPÔT

18. Constat contradictoire – Accès aux marchandises

18.1. De overeenkomst van bewaarneming gaat slechts in vanaf het ogenblik dat de goederen werkelijk in de bewaarplaats zijn toegekomen en dat een staat van bevinding door middel van een fotodossier is opgemaakt door Partijen. De Staat van Bevinding maakt integraal deel uit van de bewaarnemingsovereenkomst.

18.2. De goederen worden opgeslagen in de open lucht. De Klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van de concrete omstandigheden waarin de Blommaert de bewaarneming verricht en de goederen zal opslaan. De Klant aanvaardt dat buiten de normale kantooruren de terreinen waarop de goederen zijn opgeslagen niet toegankelijk en volledig afgesloten zijn. De Klant aanvaardt dat deze vorm van toezicht voldoende is en vraagt niet dat er bijkomende beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

18.3. Elke behandeling in de bewaarplaats mag enkel door Blommaert worden uitgevoerd. Indien de Klant toegang wenst te hebben tot de plaats waar de goederen zijn opgeslagen, zal hij hiertoe voorafgaandelijk contact nemen met de Blommaert. Blommaert zal hem begeleiden tot de bewaarplaats

de ses marchandises afin d'y reprendre éventuellement les marchandises (ou une partie d'entre elles) ou d'y faire entreposer des marchandises supplémentaires, sous réserve du respect des dispositions de l'art.18.1. 

19. Frais de dépôt – Facturation 

Les frais de dépôt, à savoir le prix de la mise en dépôt, sont déterminés en fonction du type d'écoutilles pour bateau mises en dépôt et sont facturés mensuellement. Les factures sont payables au comptant. Les frais de dépôt ne comprennent pas : les frais liés au chargement et au déchargement et à la mise en place des marchandises, qui sont facturés aux tarifs de Blommaert et qui sont notifiés au Client à l'avance. Tous les frais raisonnables engagés par Blommaert pour la conservation des marchandises sont à la charge du Client. 

 

20. Résiliation du contrat de dépôt 

Partijen kunnen de bewaarnemingsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.  Blommaert is verplicht de in bewaring gegeven goederen terug te geven mits de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen (opeisbaar of nog niet opeisbaar) heeft voldaan en de Klant is verplicht de in bewaring gegeven goederen terug te nemen vóór het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van het nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de Klant komende kosten. Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven goederen bij Blommaert voor rekening en risico van de Klant met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen tot het moment waarop de goederen aan de Klant zijn teruggegeven dan wel deze door de Blommaert zijn verkocht of vernietigd. 

 

21. Restitution des marchandises

Blommaert est tenue de restituer les marchandises au Client ou à ses ayants droit dans l'état où elles se trouvent au moment de leur restitution. Tout dommage qu'elles ont subi indépendamment de sa volonté est à la charge du Client. En acceptant les marchandises, le Client décharge Blommaert de manière complète et irrévocable pour la bonne exécution de toutes ses obligations.

22. Responsabilité de Blommaert

22.1. Tijdens de bewaargeving dient de Blommaert zorg te dragen voor de goederen zoals een goede huisvader. 

22.2. De staat van bevinding, overeenkomstig art.18.1 opgesteld bij het binnenkomen van de goederen in de bewaarplaats en goedgekeurd door de Klant, is het enige toelaatbare bewijsmiddel in geval van schade of tekort. 

22.3. Blommaert is slechts aansprakelijk voor de werkelijke schade en/of verlies die het rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen fout. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van de Blommaert en van de concrete omvang van de werkelijke schade bij de Klant.

22.4. Blommaert is in ieder geval niet aansprakelijk voor immateriële-, onrechtstreekse- en/of gevolgschade zoals wachttijden, lig- en staangelden, tijdverlies, bedrijfsschade, productieverlies, winstderving; boeten en/of soortgelijke heffingen, schade aan derden enz; deze opsomming is niet beperkend.

22.5. De maximale aansprakelijkheid van de Blommaert is beperkt tot 20.000€.

22.6. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ingeval van opzet van Blommaert.

22.7. Alle rechtsvorderingen tegen de Blommaert verjaren door verloop van zes (6) maanden vanaf de dag van de teruggave der goederen.

22.8. De Klant is er toe gehouden Blommaert integraal te vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheidsvorderingen door derden lastens Blommaert gesteld die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en de aansprakelijkheid van Blommaert zoals contractueel overeengekomen te boven gaan.

23. Assurance 

Le Client s'engage à faire assurer les marchandises faisant partie du dépôt contre le vol, l'incendie, les dégâts de tempête... Le Client s'engage à obtenir de l'assureur un « abandon de recours » au profit de Blommaert, sauf en cas d'acte intentionnel de la part de cette dernière. 

24. Droit de rétention 

De Klant verleent aan Blommaert (1) een conventioneel retentierecht  (recht van terughouding/opschorting van teruggave) op alle goederen die zij naar aanleiding van bewaarnemingsopdrachten aan Blommaert toevertrouwt. Blommaert kan haar retentierecht uitoefenen op deze goederen tot zekerheid van alle vorderingen die Blommaert heeft en zal hebben tegen de Klant, zelfs al hebben deze vorderingen een andere oorzaak dan de gegeven bewaarnemingsopdracht. In geval van niet-nakoming van de betalingsvoorwaarden, waardoor Blommaert zich dient te beroepen op de uitoefening van zijn retentierecht, dient de Klant in te staan voor alle bijkomende kosten, zoals kosten van opslag en bewaarneming.

25. Objets abandonnés 

Blommaert est autorisée par le Client, après l'expiration d'un délai d'un (1) an, à compter du jour où Blommaert a demandé au Client, au moyen d'une lettre recommandée, de reprendre les marchandises, à reprendre ou à faire vendre ces marchandises dans le cadre de la loi du 21 février 1983 ou de l'article 3.60 du Code civil (droit futur). Blommaert est également en droit de le faire dans un délai d'un an après que le Client a cessé de payer les indemnités liées au dépôt, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.