Oktober 11, 2023

4 Duo Friesche kap Solarluiken voor MS Viator

Anzahl der Luken: 4 Duo Frieschse kap luiken
Anzahl der Sonnenkollektoren: 16 zonnepanelen
Gesamtleistung: 4.960 Wp
Lieferung: maart 2023
Einzelheiten: Retrofit

Blommaert Nachrichten