Oktober 11, 2023

2 Duo Friesche kap Solarluiken voor MS Fundament

Anzahl der Luken: 2 Duo Frieschse kap luiken
Anzahl der Sonnenkollektoren: 8 zonnepanelen
Gesamtleistung: 2.480 Wp
Lieferung: maart 2023

Blommaert Nachrichten