Oktober 11, 2023

3 Duo Friesche kap Solarluiken voor MS Victus

Anzahl der Luken: 3 Duo Frieschse kap luiken
Anzahl der Sonnenkollektoren: 24 Sonnenkollektoren
Gesamtleistung: 5.880 Wp
Lieferung: maart 2023
Einzelheiten: Retrofit

Blommaert Nachrichten