GENERAL TERMS AND CONDITIONS

I. GENERAL

1. Application

These general terms and conditions are applicable to the agreements concluded between NV Blommaert, having its registered office at 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 35, KBO 0418.126.715 and with a permanent establishment in the Netherlands trading under the name "Blommaert Nederland" at 3089 JE Rotterdam Ophemertstraat 42 NL 8103.63.252.B01 (and KVK 24328726) (hereinafter "Blommaert") on the one hand and the Customer on the other hand, unless these parties expressly deviate from them in writing.

2. Conclusion of the agreement

2.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een order/opdracht, Blommaert schriftelijk heeft bericht het order/de opdracht te aanvaarden.

2.2. Indien Blommaert in haar offerte een termijn heeft gesteld voor het aanvaarden ervan, wordt de overeenkomst slechts geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de Klant vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft de offerte te aanvaarden en het bericht ook binnen deze termijn ontvangen is door Blommaert.

2.3. De wijzigingen aan de offerte van Blommaert aangebracht zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn aanvaard door Blommaert. 

2.4. Als de Klant aan Blommaert informatie verstrekt, mag Blommaert uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn offerte hierop baseren.

3. Payment

3.1. Alle betalingen geschieden in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de overeenkomst zijn ten laste van de Klant.

3.2. Wanneer de Klant niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, wordt het gehele verschuldigde bedrag opeisbaar en mag Blommaert zijn verplichtingen opschorten.

3.3. Wanneer de Klant niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft Blommaert vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de (i) betaling van een interest tegen de intrestvoet voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en (ii) een redelijke schadeloosstelling ten belope van 10% met een minimum van 250€, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. 

4. Financial guarantees

The Customer is obliged, at Blommaert's first request, to provide security by means of a formal bank guarantee in favour of Blommaert for the payment of the amount due plus a 30% surcharge on the principal sum. No notice of default is required for this.

5. Termination clause

If an invoice is not paid on its due date, or in the event of non-compliance with article 4, the agreement shall be terminated by operation of law if Blommaert expresses its intention to enforce this by registered letter. In this case, Blommaert is entitled to take back the delivered goods without court intervention. In addition, the Customer shall owe Blommaert compensation of 10% of the price.

6. Force majeure


6.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan een Blommaert niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder “overmacht” wordt onder meer (niet limitatief) verstaan de omstandigheid dat door een Partij ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, storm, ijs, sneeuw, onweer, overstroming, bliksem, neerstorten vliegtuigen, natuurgeweld, terrorisme, oproer, staking, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, diefstal, verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen ingevolge epidemie en/of pandemie, personeelstekort ingevolge epidemie en/of pandemie, …. 

6.2. Blommaert heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Blommaert zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is, is Blommaert bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.


7. Applicable law and competent courts


The agreement is governed by Belgian law. For any dispute between Blommaert and the Customer (irrespective of the basis), the courts of Antwerp, Antwerp Division have exclusive jurisdiction.

 

II. PROVISIONS APPLICABLE TO PURCHASE CONTRACTS AND CONSTRUCTION CONTRACTS


8. Drawings and descriptions

8.1. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

8.2. De vóór of na de totstandkoming der overeenkomst aan de Klant ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van Blommaert. Zij mogen zonder toestemming van Blommaert niet door de Klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. De Klant verbindt zich er tevens toe de intellectuele eigendomsrechten van Blommaert te allen tijde te respecteren en erkent dat hij terzake geen rechten kan doen gelden. Ingeval van schending van voormelde bepalingen, is de Klant gehouden een forfaitaire schadevergoeding van 50.000€ per inbreuk te betalen aan Blommaert, onverminderd het recht van Blommaert om de meer geleden schade te vorderen en andere rechtsmiddelen aan te wenden.

9. Scope of work 

9.1. De Klant moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, toelatingen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. De Klant is verplicht op eerste verzoek van Blommaert een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden. 

9.2. Blommaert staat nooit in voor de veiligheid van en het toezicht over een schip, bemanning en/of de cargo aan boord van een schip. Het schip staat enkel onder het toezicht van de kapitein en blijft te allen tijde diens verantwoordelijkheid. Dit geldt ook indien het schip of de duwbak aangemeerd ligt aan de kade van Blommaert.

9.3. Blommaert staat niet in voor de veiligheid van en het toezicht over de werkplek of werf, andere dan haar eigen bedrijfsruimte. De Klant zorgt voor een veilige werkplek/werf. Indien er meerdere werken op een werf worden uitgevoerd, staat de Klant in voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator. 

9.4. De Klant deelt de technische plannen en plannen van kabels, leidingen en hoogspanningskabels etc..

as well as all other information necessary for the execution of the works to Blommaert. The Customer shall provide connections to and consumption of utilities (electricity, water, , ...) within a radius of 10m, 380 V + N.

9.5. De Klant zorgt ervoor dat tijdens de werken van Blommaert er geen andere activiteiten/ werken worden uitgevoerd die onverenigbaar zijn met de werken van Blommaert. Indien er tijdens de werken een brandwacht vereist is, dan zal de Klant hiervoor zorgen. De Klant zal er tevens voor zorgen dat er geen brandgevaarlijke materialen, cargo e.d. in de buurt zijn van de uit te voeren werken.

9.6. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen behoren niet tot de verplichtingen van Blommaert:

 • taking measures to prevent or limit damage to or theft or loss of items present at or near the workplace;
 • dismantling and removal of material/structures to be replaced;
 • all preparatory measures necessary to make the vessel/structure ready for assembly;
 • disposal of materials, construction materials or waste;
 • vertical and horizontal transport.

10. Delivery and execution times

10.1.  Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven indicatief. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft de Klant in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. De Klant vrijwaart Blommaert voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

10.2. Indien Partijen in afwijking van artikel 10.1. een bindende levering- of uitvoeringstermijn zijn overeengekomen geldt het volgende:

 • If there are circumstances other than those known to Blommaert when it specified the delivery time or execution period, the delivery time or execution period shall be extended by the time Blommaert, taking into account its planning, requires to execute the order under these circumstances;
 • In the event of additional work, the delivery time or execution period shall be extended by the time Blommaert, with due observance of its planning, requires to deliver (or arrange for the delivery of) the materials and parts thereof and to perform the additional work;
 • If there is a suspension of obligations by Blommaert as a result of force majeure or as a result of non-fulfilment by the Customer of its obligations, the delivery time or execution period will be extended by the time it requires, taking into account its planning, to execute the order after the reason for the suspension has lapsed.

11. Surcharge and Price Review

11.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk in navolgende niet limitatief bedoelde gevallen: (a) er sprake is van een bijkomend opdracht, (b) er sprake is van een wijziging in de oorspronkelijke opdracht, het ontwerp, specificaties of bestek, (c) de door de Klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, (d) onvoorzienbare obstakels zich voordoen of (e) geschatte hoeveelheden met 5% worden overstegen. Voor elk meerwerk is er een meerprijs verschuldigd die zal worden berekend aan de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

11.2. Unless expressly provided otherwise, any increase to the wage scales and the prices of raw materials and materials will give rise to a proportional adjustment of the price in accordance with the following price revision clause.

P = p0 (0,4 M/M0 +0,4 S/S0+0,2)

in which:

= invoice price

P0= first base price on date of offer

M0= price of materials and raw materials on date of quotation 

M = price of the same raw material on date of supply

S0= the reference hourly wage plus social charges in the metalworking industry

(national or regional average), recognised by the Federal Public Service Economy, SMEs, Self-Employed and Energy and published by Agoria on the date of quotation,

S = same wage at date of commencement of performance

12. Payment terms

12.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de prijs voor verkopen van op maat gemaakte goederen en aanneming van werk andere dan onderhoudswerk betaalbaar als volgt: 

 • 10% upon signing the agreement/placement order,
 • 35% three months before indicative delivery date,
 • 50% at the latest on the date indicated in the notice in accordance with Article 13.2, 
 • 5% one month after delivery or date made available.

12.2. Behoudens andersluidende overeenkomst, is bij de verkopen van standaard (“off the shelf”) goods and maintenance/service, the price is payable 30 days after the invoice date.

13. Delivery and passing of risk

13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen Ex Works Wijnegem, of Rotterdam naar gelang de overeenkomst dat bepaalt geleverd.

13.2. Blommaert stelt de Klant, minimaal 7 dagen op voorhand, in kennis van de datum waarop de goederen klaarliggen voor inontvangst name. De Klant dient de goederen onverwijld in ontvangst te nemen. Behoudens indien uitdrukkelijk een andere datum werd overeengekomen voor inontvangst name, gaat vanaf de opgegeven datum  voor inontvangst name het risico over op de Klant. Na 30 vrije dagen vanaf

the specified date of receipt name, storage costs will be charged at the applicable standard rates €50.00/week per storage position (80m²), but the goods remain at the customer's risk on quay, in warehouse and/or other open space, subject to availability. Non- or non-timely acceptance of the goods by the Customer shall not entitle him to suspend his payment or other obligations. 

13.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, reizen de goederen steeds op risico van de Klant.

 

14. Retention of title

Without prejudice to the provisions of article 13, the delivered goods remain the property of Blommaert until their price has been paid in full. The Customer undertakes not to sell or transfer the goods to third parties as long as they remain the property of Blommaert. The Customer undertakes to do what is necessary to make the retention of title enforceable against third parties at Blommaert's first request and hereby expressly authorises Blommaert to enter the retention of title in the shipping register if so desired.

15. Delivery and acceptance

15.1. The goods or works are considered accepted/delivered in the following cases: 

 • if the Customer has approved the goods/works by way of proof, e.g. a delivery note/work order signed without reservations;
 • if the Customer has put the goods/works into use without notification within the meaning of Article 15.2. If the Customer takes part of the goods/works into use then that part is considered accepted/delivered; or
 • if Blommaert has notified the Customer in writing of the date for acceptance of the goods or for completion of the work and the Customer has not addressed a notification within the meaning of Article 15.2 within eight days counting from the date specified therein for acceptance of the goods or for completion of the work.

15.2. If the Customer does not approve the goods/works, he is obliged to inform Blommaert thereof by registered letter within eight days, stating reasons. The Customer must give Blommaert the opportunity to still deliver remaining goods/works.

15.3. Acceptance/delivery shall have the effect that the Customer can no longer formulate claims due to alleged visible defects and non-conforming delivery. Acceptance of a good also implies receipt of all necessary documents belonging to it, e.g. certificates, instructions for use, etc.

16. Warranty for latent defects in the goods/works

16.1. Blommaert verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan de goederen of werken zelf) die bij levering/oplevering aanwezig waren en die niet het gevolg zijn van overmacht, van een fout of nalaten van de Klant of van derde(n), te verhelpen door vervanging of herstelling. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot verborgen gebreken die zich manifesteren binnen het een periode van één jaar na de levering en die binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk worden gemeld. De vordering dient uiterlijk binnen het jaar na het ontdekken ervan in rechte aanhangig te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de vordering is vervallen.

16.2. Geen enkele garantie wordt evenwel gegeven  (i) op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; (ii) op het keuren en repareren van zaken van de Klant; (iii)  indien de Klant de inbedrijfstelling van de goederen niet laat uitvoeren door Blommaert en/of (iv) op de goederen/werken die de Klant in dienst neemt vooraleer Blommaert deze voor oplevering heeft aangeboden middels leveringsbon/werkrapport.

16.3. Voor de onderdelen waarvoor een fabrieksgarantie van een derde geldt, is de garantie en zijn de veprlichtingen van Blommaert onder de garantie beperkt tot de aanspraak van garantie waarop Blommaert beroep kan doen ten aanzien van de fabrikant/ verkoper. Deze wordt indien gewenst overgedragen aan de Klant, waarmee en waardoor Blommaert is gekweten.

16.4. Blommaert zal buiten hetgeen bepaald is in punt 16.1 tot en met 16.3 tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn ingevolge verborgen gebreken of non-conformiteit van het geleverde/verrichte werk. Zo zal Blommaert onder meer niet gehouden zijn tot immateriële-, onrechtstreekse- en/of gevolgschade bijv. wachttijden, lig- en staangelden, tijdverlies, bedrijfsschade, productieverlies, winstderving, boeten en/of soortgelijke heffingen, schade aan derden en of schade aan andere goederen enz; deze opsomming is niet beperkend. Blommaert wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de Klant. 

16.5. Blommaert is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als de Klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

16.6. Tevens zal Blommaert niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden 

16.7. De Klant zal Blommaert vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten en de verplichtingen van Blommaert inzake gebreken of niet-conformiteit te boven gaan.

17. Liability of Blommaert

17.1. Blommaert ‘s aansprakelijkheid met betrekking tot de verborgen gebreken in of niet-conformiteit van de geleverde goederen en de uitgevoerde werken wordt beheerst door en is beperkt tot het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden. 

17.2. Voor het overige is Blommaert slechts aansprakelijk voor de werkelijke schade en/of verlies die het rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen fout. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van de Blommaert en van de concrete omvang van de werkelijke schade bij de Klant.

17.3. Blommaert zal evenwel nooit contractueel of buitencontractueel aansprakelijk zijn voor immateriële-, onrechtstreekse- en/of gevolgschade zoals wachttijden, lig- en staangelden, tijdverlies, bedrijfsschade, productieverlies, winstderving; boeten en/of soortgelijke heffingen, schade aan derden enz; deze opsomming is niet beperkend.

17.4. De maximale aansprakelijkheid van Blommaert is overigens beperkt tot 10% van de totale koopsom/opdrachtsom (exclusief btw) en ingeval van vertragingsschade tot 5% van de koopsom/opdrachtsom (excl. btw) van de te laat geleverde goederen/ uitgevoerde werken.

17.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ingeval van opzet van Blommaert.

17.6. Elke rechtsvordering lastens Blommaert dient in ieder geval te worden ingesteld binnen de 12 maanden na levering van de goederen/beëindiging van de werken, bij gebreke waarvan de vordering verjaart.

17.7.  De Klant is er toe gehouden Blommaert integraal te vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheidsvorderingen door derden lastens Blommaert gesteld die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en de aansprakelijkheid van Blommaert zoals contractueel overeengekomen te boven gaan.

III. PROVISIONS APPLICABLE TO STORAGE AGREEMENTS

18. Contradictory state of finding - Access to the Goods

18.1. De overeenkomst van bewaarneming gaat slechts in vanaf het ogenblik dat de goederen werkelijk in de bewaarplaats zijn toegekomen en dat een staat van bevinding door middel van een fotodossier is opgemaakt door Partijen. De Staat van Bevinding maakt integraal deel uit van de bewaarnemingsovereenkomst.

18.2. De goederen worden opgeslagen in de open lucht. De Klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van de concrete omstandigheden waarin de Blommaert de bewaarneming verricht en de goederen zal opslaan. De Klant aanvaardt dat buiten de normale kantooruren de terreinen waarop de goederen zijn opgeslagen niet toegankelijk en volledig afgesloten zijn. De Klant aanvaardt dat deze vorm van toezicht voldoende is en vraagt niet dat er bijkomende beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

18.3. Elke behandeling in de bewaarplaats mag enkel door Blommaert worden uitgevoerd. Indien de Klant toegang wenst te hebben tot de plaats waar de goederen zijn opgeslagen, zal hij hiertoe voorafgaandelijk contact nemen met de Blommaert. Blommaert zal hem begeleiden tot de bewaarplaats

of his goods in order to take back (part of) the goods there, if necessary, or to have additional goods stored, subject to observance of the provisions of art.18.1. 

19. Storage fee - Invoicing 

The storage fee, being the price of storage, is determined according to the type of hatch covers taken into storage and is invoiced monthly. Invoices are payable in cash. The storage fee does not include: the costs associated with loading and unloading and placing the goods, which are invoiced at Blommaert's rates and which are notified to the Customer in advance. All reasonable costs incurred by Blommaert to preserve the goods shall be borne by the Customer. 

 

20. Termination of the storage agreement 

Partijen kunnen de bewaarnemingsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.  Blommaert is verplicht de in bewaring gegeven goederen terug te geven mits de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen (opeisbaar of nog niet opeisbaar) heeft voldaan en de Klant is verplicht de in bewaring gegeven goederen terug te nemen vóór het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van het nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de Klant komende kosten. Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven goederen bij Blommaert voor rekening en risico van de Klant met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen tot het moment waarop de goederen aan de Klant zijn teruggegeven dan wel deze door de Blommaert zijn verkocht of vernietigd. 

 

21. Return of goods

Blommaert is obliged to return the goods to the Customer or its legal successors in the condition they are in at the time of their return. Any damage they have undergone beyond his control shall be borne by the Customer. By accepting the goods, the Customer grants Blommaert full and irrevocable discharge for the proper performance of all its obligations.

22. Liability of Blommaert

22.1. Tijdens de bewaargeving dient de Blommaert zorg te dragen voor de goederen zoals een goede huisvader. 

22.2. De staat van bevinding, overeenkomstig art.18.1 opgesteld bij het binnenkomen van de goederen in de bewaarplaats en goedgekeurd door de Klant, is het enige toelaatbare bewijsmiddel in geval van schade of tekort. 

22.3. Blommaert is slechts aansprakelijk voor de werkelijke schade en/of verlies die het rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen fout. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van de Blommaert en van de concrete omvang van de werkelijke schade bij de Klant.

22.4. Blommaert is in ieder geval niet aansprakelijk voor immateriële-, onrechtstreekse- en/of gevolgschade zoals wachttijden, lig- en staangelden, tijdverlies, bedrijfsschade, productieverlies, winstderving; boeten en/of soortgelijke heffingen, schade aan derden enz; deze opsomming is niet beperkend.

22.5. De maximale aansprakelijkheid van de Blommaert is beperkt tot 20.000€.

22.6. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ingeval van opzet van Blommaert.

22.7. Alle rechtsvorderingen tegen de Blommaert verjaren door verloop van zes (6) maanden vanaf de dag van de teruggave der goederen.

22.8. De Klant is er toe gehouden Blommaert integraal te vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheidsvorderingen door derden lastens Blommaert gesteld die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en de aansprakelijkheid van Blommaert zoals contractueel overeengekomen te boven gaan.

23. Insurance 

The Customer undertakes to have the goods forming part of the storage itself insured against theft, fire, storm damage, etc. The Customer undertakes to obtain a "waiver of recourse" from the insurer, for the benefit of Blommaert, except for its intentional acts. 

24. Lien 

De Klant verleent aan Blommaert (1) een conventioneel retentierecht  (recht van terughouding/opschorting van teruggave) op alle goederen die zij naar aanleiding van bewaarnemingsopdrachten aan Blommaert toevertrouwt. Blommaert kan haar retentierecht uitoefenen op deze goederen tot zekerheid van alle vorderingen die Blommaert heeft en zal hebben tegen de Klant, zelfs al hebben deze vorderingen een andere oorzaak dan de gegeven bewaarnemingsopdracht. In geval van niet-nakoming van de betalingsvoorwaarden, waardoor Blommaert zich dient te beroepen op de uitoefening van zijn retentierecht, dient de Klant in te staan voor alle bijkomende kosten, zoals kosten van opslag en bewaarneming.

25. Abandoned Objects 

Blommaert is authorised by the Customer, after the expiry of a period of one (1) year, counting from the day that Blommaert has requested the Customer, by means of a registered letter, to take back the goods, to take back these goods within the framework of the law of 21 February 1983 or article 3.60 of the Belgian Civil Code (future right), to sell them or take over ownership. Blommaert shall also be entitled to do so within one year after the Customer has ceased to pay the fees in connection with the deposit, without prior notice of default being necessary.