ALGEMENE VOORWAARDEN (BE)

I. ALGEMEEN

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen NV Blommaert, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 35, KBO 0418.126.715 en met een vaste inrichting in Nederland handeldrijvend onder de benaming “Blommaert Nederland” te 3089 JE Rotterdam Ophemertstraat 42 NL 8103.63.252.B01 (en KVK 24328726) (hierna “Blommaert”) enerzijds en de Klant anderzijds, tenzij deze partijen hier uitdrukkelijk en schriftelijk van afwijken.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een order/opdracht, Blommaert schriftelijk heeft bericht het order/de opdracht te aanvaarden.

2.2. Indien Blommaert in haar offerte een termijn heeft gesteld voor het aanvaarden ervan, wordt de overeenkomst slechts geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de Klant vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft de offerte te aanvaarden en het bericht ook binnen deze termijn ontvangen is door Blommaert.

2.3. De wijzigingen aan de offerte van Blommaert aangebracht zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn aanvaard door Blommaert. 

2.4. Als de Klant aan Blommaert informatie verstrekt, mag Blommaert uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn offerte hierop baseren.

3. Betaling

3.1. Alle betalingen geschieden in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de overeenkomst zijn ten laste van de Klant.

3.2. Wanneer de Klant niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, wordt het gehele verschuldigde bedrag opeisbaar en mag Blommaert zijn verplichtingen opschorten.

3.3. Wanneer de Klant niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft Blommaert vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de (i) betaling van een interest tegen de intrestvoet voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en (ii) een redelijke schadeloosstelling ten belope van 10% met een minimum van 250€, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. 

4. Financiële waarborgen

De Klant is gehouden om op eerste verzoek van Blommaert zekerheid te stellen door een deugdelijke bankgarantie ten gunste van Blommaert voor de betaling van het verschuldigde bedrag plus een opslag van 30% over de hoofdsom. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

5. Ontbindend beding

Zo een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, of in geval van niet naleving van artikel 4, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn indien Blommaert hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven. Blommaert heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Daarenboven zal de Klant aan Blommaert een schadevergoeding van 10 % van de prijs verschuldigd zijn.

6. Overmacht


6.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan een Blommaert niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder “overmacht” wordt onder meer (niet limitatief) verstaan de omstandigheid dat door een Partij ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, storm, ijs, sneeuw, onweer, overstroming, bliksem, neerstorten vliegtuigen, natuurgeweld, terrorisme, oproer, staking, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, diefstal, verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen ingevolge epidemie en/of pandemie, personeelstekort ingevolge epidemie en/of pandemie, …. 

6.2. Blommaert heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Blommaert zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is, is Blommaert bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.


7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst. Voor elke betwisting tussen Blommaert en de Klant (ongeacht de grondslag) zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd exclusief bevoegd.

 

II. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP KOOPCONTRACTEN EN AANNEMINGSCONTRACTEN


8. Tekeningen en beschrijvingen

8.1. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

8.2. De vóór of na de totstandkoming der overeenkomst aan de Klant ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van Blommaert. Zij mogen zonder toestemming van Blommaert niet door de Klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. De Klant verbindt zich er tevens toe de intellectuele eigendomsrechten van Blommaert te allen tijde te respecteren en erkent dat hij terzake geen rechten kan doen gelden. Ingeval van schending van voormelde bepalingen, is de Klant gehouden een forfaitaire schadevergoeding van 50.000€ per inbreuk te betalen aan Blommaert, onverminderd het recht van Blommaert om de meer geleden schade te vorderen en andere rechtsmiddelen aan te wenden.

9. Omvang van het werk 

9.1. De Klant moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, toelatingen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. De Klant is verplicht op eerste verzoek van Blommaert een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden. 

9.2. Blommaert staat nooit in voor de veiligheid van en het toezicht over een schip, bemanning en/of de cargo aan boord van een schip. Het schip staat enkel onder het toezicht van de kapitein en blijft te allen tijde diens verantwoordelijkheid. Dit geldt ook indien het schip of de duwbak aangemeerd ligt aan de kade van Blommaert.

9.3. Blommaert staat niet in voor de veiligheid van en het toezicht over de werkplek of werf, andere dan haar eigen bedrijfsruimte. De Klant zorgt voor een veilige werkplek/werf. Indien er meerdere werken op een werf worden uitgevoerd, staat de Klant in voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator. 

9.4. De Klant deelt de technische plannen en plannen van kabels, leidingen en hoogspanningskabels etc..

alsook alle andere noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de werken mee aan Blommaert. De Klant zorgt voor aansluitingen op en verbruik van nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, , …) in een straal van 10m, 380 V + N.

9.5. De Klant zorgt ervoor dat tijdens de werken van Blommaert er geen andere activiteiten/ werken worden uitgevoerd die onverenigbaar zijn met de werken van Blommaert. Indien er tijdens de werken een brandwacht vereist is, dan zal de Klant hiervoor zorgen. De Klant zal er tevens voor zorgen dat er geen brandgevaarlijke materialen, cargo e.d. in de buurt zijn van de uit te voeren werken.

9.6. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen behoren niet tot de verplichtingen van Blommaert:

 • het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
 • het ontmantelen en verwijderen van te vervangen materiaal/constructies;
 • alle voorbereidende maatregelen noodzakelijk om het schip/ de constructie klaar te maken voor montage;
 • de afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 • verticaal en horizontaal transport.

10. Levering en uitvoeringstermijnen

10.1.  Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven indicatief. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft de Klant in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. De Klant vrijwaart Blommaert voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

10.2. Indien Partijen in afwijking van artikel 10.1. een bindende levering- of uitvoeringstermijn zijn overeengekomen geldt het volgende:

 • Als er sprake is van andere omstandigheden dan Blommaert bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Blommaert, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;
 • Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Blommaert, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
 • Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Blommaert ingevolge overmacht of ingevolge niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

11. Meerprijs en Prijsherziening

11.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk in navolgende niet limitatief bedoelde gevallen: (a) er sprake is van een bijkomend opdracht, (b) er sprake is van een wijziging in de oorspronkelijke opdracht, het ontwerp, specificaties of bestek, (c) de door de Klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, (d) onvoorzienbare obstakels zich voordoen of (e) geschatte hoeveelheden met 5% worden overstegen. Voor elk meerwerk is er een meerprijs verschuldigd die zal worden berekend aan de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

11.2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zal elke stijging aan de loonbarema’s en de prijzen van grondstoffen en materialen aanleiding geven tot een evenredige aanpassing van de prijs conform navolgende prijsherzieningsclausule.

P = p0 (0,4 M/M0 +0,4 S/S0+0,2)

waarin:

= factuurprijs

P0=eerste basisprijs op datum van offerte

M0=prijs van materialen en grondstoffen op datum van offerte 

M = prijs van dezelfde grondstof op datum van bevoorrading

S0= het referte-uurloon vermeerderd met de sociale lasten in de metaalverwerkende nijverheid

(landelijk of regionaal gemiddelde), erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd door Agoria op datum van offerte,

S = hetzelfde loon op datum aanvang van de uitvoering

12. Betalingstermijnen

12.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de prijs voor verkopen van op maat gemaakte goederen en aanneming van werk andere dan onderhoudswerk betaalbaar als volgt: 

 • 10% bij ondertekening van de overeenkomst/plaatsing order,
 • 35% drie maanden vóór indicatieve leveringsdatum,
 • 50% ten laatste op de datum aangegeven in het bericht conform artikel 13.2., 
 • 5% een maand na levering c.q. datum terbeschikkingstelling.

12.2. Behoudens andersluidende overeenkomst, is bij de verkopen van standaard (“off the shelf”) goederen en onderhoud/service de prijs betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

13. Levering en Overgang van risico

13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen Ex Works Wijnegem, of Rotterdam naar gelang de overeenkomst dat bepaalt geleverd.

13.2. Blommaert stelt de Klant, minimaal 7 dagen op voorhand, in kennis van de datum waarop de goederen klaarliggen voor inontvangst name. De Klant dient de goederen onverwijld in ontvangst te nemen. Behoudens indien uitdrukkelijk een andere datum werd overeengekomen voor inontvangst name, gaat vanaf de opgegeven datum  voor inontvangst name het risico over op de Klant. Na 30 vrije dagen vanaf

de opgegeven datum van inontvangst name zullen er opslagkosten worden aangerekend aan de toepasselijke standaardtarieven 50,-€/week per stockagepositie (80m²), doch verblijven de goederen voor  risico van de klant op kade, in magazijn en /of andere open ruimte, afhankelijk van de beschikbaarheid. Niet-of niet-tijdige in ontvangst name door de Klant van de goederen geeft geen enkel recht op opschorting van zijn betaalverplichtingen of andere verplichtingen. 

13.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, reizen de goederen steeds op risico van de Klant.

 

14. Eigendomsvoorbehoud

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 13, blijven de geleverde goederen eigendom van Blommaert tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De Klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van Blommaert blijven. De Klant verbindt zich er toe op eerste verzoek van Blommaert het nodige te doen teneinde het eigendomsvoorbehoud tegenstelbaar te maken aan derden en verleent hierbij uitdrukkelijk volmacht aan Blommaert om het eigendomsvoorbehoud desgewenst in te schrijven in het scheepsregister.

15. (Op)levering en aanvaarding

15.1. De goederen resp. de werken worden als aanvaard/opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: 

 • als de Klant de goederen/de werken heeft goedgekeurd ten bewijze van bv. een zonder voorbehoud afgetekende leveringsbon/werkbon;
 • als de Klant de goederen/de werken in gebruik heeft genomen zonder kennisgeving in de zin van artikel 15.2. Neemt de Klant een deel van de goederen/ werken in gebruik dan wordt dat gedeelte als aanvaard/opgeleverd beschouwd; of
 • als Blommaert schriftelijk aan de Klant de datum voor in ontvangstname van de goederen of voor oplevering van het werk heeft meegedeeld en de Klant geen kennisgeving in de zin van artikel 15.2 heeft gericht binnen de acht dagen te rekenen vanaf de daarin opgegeven datum voor in ontvangstname van de goederen of voor oplevering van het werk.

15.2. Indien de Klant de goederen/werken niet goedkeurt, dan is hij verplicht dit binnen acht dagen onder opgave van redenen aangetekend kenbaar te maken aan Blommaert. De Klant dient Blommaert in de gelegenheid te stellen goederen/ werken alsnog op te leveren.

15.3. De aanvaarding/oplevering heeft tot gevolg dat de Klant niet langer aanspraken kan formuleren wegens beweerdelijke zichtbare gebreken en niet-conforme levering. De aanvaarding van een goed impliceert tevens de ontvangst van alle benodigde documenten die erbij horen, zoals bijvoorbeeld certificaten, gebruiksaanwijzingen etc…

16. Garantie voor verborgen gebreken in de goederen/werken

16.1. Blommaert verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan de goederen of werken zelf) die bij levering/oplevering aanwezig waren en die niet het gevolg zijn van overmacht, van een fout of nalaten van de Klant of van derde(n), te verhelpen door vervanging of herstelling. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot verborgen gebreken die zich manifesteren binnen het een periode van één jaar na de levering en die binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk worden gemeld. De vordering dient uiterlijk binnen het jaar na het ontdekken ervan in rechte aanhangig te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de vordering is vervallen.

16.2. Geen enkele garantie wordt evenwel gegeven  (i) op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; (ii) op het keuren en repareren van zaken van de Klant; (iii)  indien de Klant de inbedrijfstelling van de goederen niet laat uitvoeren door Blommaert en/of (iv) op de goederen/werken die de Klant in dienst neemt vooraleer Blommaert deze voor oplevering heeft aangeboden middels leveringsbon/werkrapport.

16.3. Voor de onderdelen waarvoor een fabrieksgarantie van een derde geldt, is de garantie en zijn de veprlichtingen van Blommaert onder de garantie beperkt tot de aanspraak van garantie waarop Blommaert beroep kan doen ten aanzien van de fabrikant/ verkoper. Deze wordt indien gewenst overgedragen aan de Klant, waarmee en waardoor Blommaert is gekweten.

16.4. Blommaert zal buiten hetgeen bepaald is in punt 16.1 tot en met 16.3 tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn ingevolge verborgen gebreken of non-conformiteit van het geleverde/verrichte werk. Zo zal Blommaert onder meer niet gehouden zijn tot immateriële-, onrechtstreekse- en/of gevolgschade bijv. wachttijden, lig- en staangelden, tijdverlies, bedrijfsschade, productieverlies, winstderving, boeten en/of soortgelijke heffingen, schade aan derden en of schade aan andere goederen enz; deze opsomming is niet beperkend. Blommaert wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de Klant. 

16.5. Blommaert is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als de Klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

16.6. Tevens zal Blommaert niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden 

16.7. De Klant zal Blommaert vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten en de verplichtingen van Blommaert inzake gebreken of niet-conformiteit te boven gaan.

17. Aansprakelijkheid van Blommaert

17.1. Blommaert ‘s aansprakelijkheid met betrekking tot de verborgen gebreken in of niet-conformiteit van de geleverde goederen en de uitgevoerde werken wordt beheerst door en is beperkt tot het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden. 

17.2. Voor het overige is Blommaert slechts aansprakelijk voor de werkelijke schade en/of verlies die het rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen fout. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van de Blommaert en van de concrete omvang van de werkelijke schade bij de Klant.

17.3. Blommaert zal evenwel nooit contractueel of buitencontractueel aansprakelijk zijn voor immateriële-, onrechtstreekse- en/of gevolgschade zoals wachttijden, lig- en staangelden, tijdverlies, bedrijfsschade, productieverlies, winstderving; boeten en/of soortgelijke heffingen, schade aan derden enz; deze opsomming is niet beperkend.

17.4. De maximale aansprakelijkheid van Blommaert is overigens beperkt tot 10% van de totale koopsom/opdrachtsom (exclusief btw) en ingeval van vertragingsschade tot 5% van de koopsom/opdrachtsom (excl. btw) van de te laat geleverde goederen/ uitgevoerde werken.

17.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ingeval van opzet van Blommaert.

17.6. Elke rechtsvordering lastens Blommaert dient in ieder geval te worden ingesteld binnen de 12 maanden na levering van de goederen/beëindiging van de werken, bij gebreke waarvan de vordering verjaart.

17.7.  De Klant is er toe gehouden Blommaert integraal te vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheidsvorderingen door derden lastens Blommaert gesteld die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en de aansprakelijkheid van Blommaert zoals contractueel overeengekomen te boven gaan.

III. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP BEWAARNEMINSGOVEREENKOMSTEN

18. Tegensprekelijke staat van bevinding –Toegang tot de Goederen

18.1. De overeenkomst van bewaarneming gaat slechts in vanaf het ogenblik dat de goederen werkelijk in de bewaarplaats zijn toegekomen en dat een staat van bevinding door middel van een fotodossier is opgemaakt door Partijen. De Staat van Bevinding maakt integraal deel uit van de bewaarnemingsovereenkomst.

18.2. De goederen worden opgeslagen in de open lucht. De Klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van de concrete omstandigheden waarin de Blommaert de bewaarneming verricht en de goederen zal opslaan. De Klant aanvaardt dat buiten de normale kantooruren de terreinen waarop de goederen zijn opgeslagen niet toegankelijk en volledig afgesloten zijn. De Klant aanvaardt dat deze vorm van toezicht voldoende is en vraagt niet dat er bijkomende beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

18.3. Elke behandeling in de bewaarplaats mag enkel door Blommaert worden uitgevoerd. Indien de Klant toegang wenst te hebben tot de plaats waar de goederen zijn opgeslagen, zal hij hiertoe voorafgaandelijk contact nemen met de Blommaert. Blommaert zal hem begeleiden tot de bewaarplaats

van zijn goederen om er eventueel (een gedeelte van) de goederen terug te nemen of bijkomende goederen te laten opslaan, mits inachtneming van de in art.18.1. 

19. Bewaarloon –Facturatie 

Het bewaarloon, zijnde de prijs van de bewaargeving, wordt bepaald in functie van het type van scheepsluiken die in bewaring worden genomen en wordt maandelijks gefactureerd. De facturen zijn contant betaalbaar. In het bewaarloon zijn niet inbegrepen: de kosten verbonden aan op en afladen en het plaatsen van de goederen, welke worden gefactureerd volgens het tarief van Blommaert en die op voorhand aan de Klant worden meegedeeld. Alle redelijke kosten, die Blommaert ter behoud van de goederen heeft moeten maken, vallen ten laste van de Klant. 

 

20. Opzegging van de bewaarnemingsovereenkomst 

Partijen kunnen de bewaarnemingsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.  Blommaert is verplicht de in bewaring gegeven goederen terug te geven mits de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen (opeisbaar of nog niet opeisbaar) heeft voldaan en de Klant is verplicht de in bewaring gegeven goederen terug te nemen vóór het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van het nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de Klant komende kosten. Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven goederen bij Blommaert voor rekening en risico van de Klant met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen tot het moment waarop de goederen aan de Klant zijn teruggegeven dan wel deze door de Blommaert zijn verkocht of vernietigd. 

 

21. Teruggave van de goederen

Blommaert is ertoe gehouden de goederen aan de Klant of diens rechtsopvolgers terug te geven in de staat waarin zij zich bevindt op het tijdstip van de teruggave. Eventuele beschadiging die zij buiten zijn toedoen hebben ondergaan, komt voor rekening van de Klant. De Klant verleent door aanvaarding van de goederen Blommaert volledige en onherroepelijke kwijting voor de goede uitvoering van al zijn verplichtingen.

22. Aansprakelijkheid van Blommaert

22.1. Tijdens de bewaargeving dient de Blommaert zorg te dragen voor de goederen zoals een goede huisvader. 

22.2. De staat van bevinding, overeenkomstig art.18.1 opgesteld bij het binnenkomen van de goederen in de bewaarplaats en goedgekeurd door de Klant, is het enige toelaatbare bewijsmiddel in geval van schade of tekort. 

22.3. Blommaert is slechts aansprakelijk voor de werkelijke schade en/of verlies die het rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen fout. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van de Blommaert en van de concrete omvang van de werkelijke schade bij de Klant.

22.4. Blommaert is in ieder geval niet aansprakelijk voor immateriële-, onrechtstreekse- en/of gevolgschade zoals wachttijden, lig- en staangelden, tijdverlies, bedrijfsschade, productieverlies, winstderving; boeten en/of soortgelijke heffingen, schade aan derden enz; deze opsomming is niet beperkend.

22.5. De maximale aansprakelijkheid van de Blommaert is beperkt tot 20.000€.

22.6. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ingeval van opzet van Blommaert.

22.7. Alle rechtsvorderingen tegen de Blommaert verjaren door verloop van zes (6) maanden vanaf de dag van de teruggave der goederen.

22.8. De Klant is er toe gehouden Blommaert integraal te vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheidsvorderingen door derden lastens Blommaert gesteld die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en de aansprakelijkheid van Blommaert zoals contractueel overeengekomen te boven gaan.

23. Verzekering 

De Klant verbindt zich ertoe de goederen die deel uitmaken van de bewaring zelf te laten verzekeren tegen diefstal, brand, stormschade, etc…. De Klant verbindt er zich toe een “afstand van verhaal” te bekomen vanwege de verzekeraar, ten voordele van de Blommaert, behoudens voor diens opzet. 

24. Retentierecht 

De Klant verleent aan Blommaert (1) een conventioneel retentierecht  (recht van terughouding/opschorting van teruggave) op alle goederen die zij naar aanleiding van bewaarnemingsopdrachten aan Blommaert toevertrouwt. Blommaert kan haar retentierecht uitoefenen op deze goederen tot zekerheid van alle vorderingen die Blommaert heeft en zal hebben tegen de Klant, zelfs al hebben deze vorderingen een andere oorzaak dan de gegeven bewaarnemingsopdracht. In geval van niet-nakoming van de betalingsvoorwaarden, waardoor Blommaert zich dient te beroepen op de uitoefening van zijn retentierecht, dient de Klant in te staan voor alle bijkomende kosten, zoals kosten van opslag en bewaarneming.

25. Achtergelaten Voorwerpen 

Blommaert wordt door de Klant gerechtigd, na het verstrijken van een termijn van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag dat de Blommaert de Klant bij middel van een aangetekende brief, verzocht heeft de goederen terug te nemen, deze goederen in het kader van de wet van 21 februari 1983 dan wel artikel 3.60 B.W. (toekomstig recht), te laten verkopen of in eigendom over te nemen. Blommaert wordt hiertoe eveneens gerechtigd binnen het jaar nadat de Klant opgehouden heeft de vergoedingen in het kader van de bewaargeving te betalen en dit zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.